Alternatieve geneeswijzen

Artikel 'Santé', nr. april 2002

Het wordt steeds gewoner om naar een alternatief genezen te stappen - in plaats van, maar liefst náást een bezoek aan de huisarts - en het aanbod wordt ook steeds groter. Wat houden de verschillende geneeswijzen precies in? Een overzicht van de nieuwste methodes. Gingen we vroeger met onze kwaaltjes steevast naar de huisarts, tegenwoordig vinden we steeds vaker de weg naar een alternatief behandelaar. Behandelingen als homeopathie en acupunctuur zijn inmiddels zo ingeburgerd, dat we bijna geneigd zijn ze tot de reguliere gezondheidszorg te rekenen. Uit een onderzoek van het NIPO uit 1998 blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking positief staat tegenover alternatieve geneeswijzen. Zo'n driekwart van de ondervraagden was van mening dat zowel alternatieve als reguliere geneeswijzen effect hebben bij het bestrijden van ziekten. Eveneens een grote meerderheid onderschrijft de stelling dat reguliere en alternatieve genezers meer zouden moeten samenwerken. Iets wat in de praktijk nog maar weinig gebeurt.

Gevolgen versus oorzaken

Dat alternatieve gezondheidszorg steeds belangrijker wordt, kan deels verklaard worden door de toename van het aantal chronisch zieken. Zij hebben vaak een pijnlijke ziekte waar de reguliere zorg maar weinig aan kan doen. Een alternatieve geneeswijze of therapie zou hun net dat kleine beetje verlichting kunnen bieden. Ook gaan steeds meer ziektekostenverzekeraars over tot het vergoeden van alternatieve therapieën en geneesmiddelen, wat de drempel verlaagt om bijvoorbeeld naar een chiropractor of acupuncturist te stappen. Kanttekening is wet dat de vergoeding veelal beperkt blijft tot een maximum bedrag per behandeling en een totaalbedrag van 225 tot 455 euro per jaar. Er moet dus in veel gevallen nog een flink deel zelf bijgelegd worden. Toch blijkt in de praktijk dat we dat er wel voor overhebben. We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze gezondheid. We hebben het te druk om ziek te zijn en verlangen van een arts dat hij ons snel beter maakt. liever nog worden we helemaat niet ziek.

In de reguliere gezondheidszorg vind je met deze wens nauwelijks gehoor. Een huisarts komt pas om de hoek kijken als je klachten hebt. De alternatieve geneeskunde probeert niet alleen mensen beter te maken maar ze ook gezond te hóuden en zo te voorkomen dat ze weer ziek worden.

De keuze is nu groot

Door de toegenomen belangstelling voor de alternatieve gezondheidszorg, is het aantal geneeswijzen in de afgelopen decennia snel gestegen. Volgens huisarts Paul van Dijk, auteur van het boek Geneeswijzen in Nederland, telde Nederland in 1960 drie alternatieve geneeswijzen. Bij de achtste druk in 1993 beschreef de huisarts 305 alternatieve therapieën. Logischerwijs is ook het aantal beoefenaars fors gestegen, van een kleine achthonderd in 1976 tot meer dan negenduizend nu.

Voor wie een alternatief geneeskundige wit raadplegen, is de keuze dus enorm groot. Met een aantal 'oude en vertrouwde' behandelmethoden zoals homeopathie, chiropractie, Bach-bloesemtherapie en kruidengeneeskunde zijn we inmiddels redelijk bekend.

Maar er zijn ook alternatieve geneeswijzen die de laatste jaren sterk in opkomst zijn in Nederland, waar we veel minder over lezen. We geven een overzicht van deze 'nieuwe' alternatieve geneeswijzen en therapieën.

ANDERS GENEZEN: DE NIEUWSTE METHODES

Orthomoleculaire geneeskunde

Wat: orthomoleculaire geneeskunde streeft ernaar de juiste voedingsstoffen in een optimale dosering aan het Lichaam te geven zodat het zichzelf in een goede conditie kan brengen en houden. Bovendien is het Lichaam zo in staat bepaalde ziektes en aandoeningen te genezen. Voeding geldt hierbij als basis. Daarnaast kan het nodig zijn om de voeding aan te vullen met supplementen.

Voor wie: iedereen. Vooral geschikt om te voorkomen datje ziek wordt, maar het kan ook helpen bij de genezing van uiteenlopende aandoeningen, waaronder huidklachten, darmproblemen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Behandeling: de orthomoleculair behandelaar probeert zich aan de hand van een vragenlijst en een uitgebreid gesprek een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt te vormen. Ook worden tests afgenomen om eventuele tekorten of een overschot aan voedingsstoffen op te sporen. Het behandelplan bestaat veelal uit een dieet of voedingsadviezen, aangevuld met het advies om één of meerdere voedingssupplementen te gebruiken.

Kosten: het eerste consult duurt ongeveer een uur en kost bij een orthomoleculair arts € 65 á € 115,- en bij een orthomoleculair therapeut zo'n € 65,-. Na het eerste consult geldt een uurtarief dat sterk kan variëren, maar dat ongeveer tussen € 35,- en € 90,- ligt.

Vergoeding: of behandeling door een therapeut wordt vergoed, is afhankelijk van de verzekeraar waarbij je bent aangesloten. Een behandeling door een arts wordt vaak wet vergoed.

Opleiding: een orthomoleculair arts volgt na de reguliere geneeskundige opleiding de Integrale Opleiding Orthomoleculaire Geneeskunde (IOOG). Deze duurt tien maanden. Van een therapeut wordt verlangd dat hij of zij beschikt over medische basiskennis (opleiding op hbo-niveau) plus de IOOG.

Registratie: registratie bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) gebeurt op vrijwillige basis. Artsen en therapeuten moeten voldoen aan bovenstaande opleidingseisen om zich te kunnen registreren, ze verplichten zich hierdoor tot bijscholing en vallen onder het klacht- en tuchtreglement.

Meer informatie: op de website www.mbog.nl kun je kijken of er een geregistreerde orthomoleculair arts of therapeut in jouw omgeving is.

Mesologie

Wat: de mesoloog ziet zichzelf als een brug tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde. Hij kijkt niet alleen vanuit de reguliere geneeskunde naar de mens, maar bijvoorbeeld ook vanuit de homeopathie en de psychologie. Door deze brede kijk op de klacht van de patiënt wordt het mogelijk een goede diagnose te stelten en een passende therapie te vinden. De kern van Mesologie ligt bij het diagnosticeren en doorverwijzen. (80% van de behandelingen wordt echter door de mesoloog zelf uitgevoerd).

Voor wie: iedereen. De mesoloog behandelt voornamelijk mensen met chronische klachten, zoals bijvoorbeeld astma en vermoeidheid, en geen acute klachten.

Behandeling: de diagnose wordt gesteld aan de hand van verschillende methodes, zoals een compleet lichamelijk onderzoek en een onderzoek van de pols en de tong, zoals in de Chinese geneeskunde. Ook meet de mesoloog tachtig punten in de hand en voet die in verbinding staan met bepaalde organen. Hieruit moet blijken wat de beste therapie is: een kruidenkuur, bewegingsoefeningen of misschien wet een gesprek met de psycholoog.

Kosten: circa € 70,- per consult.

Vergoeding: steeds meer verzekeraars gaan over tot vergoeding.

Opleiding: de Academie voor Mesologie, een vijfjarige deeltijdopleiding op hbo-niveau waarin zowel reguliere als alternatieve geneeskunde wordt behandeld. Voor wie reeds over medische basiskennis beschikt, duurt de opleiding vier jaar.

Registratie: mesoloog is een beschermd beroep, de meerderheid van de mesotogen heeft zich geregistreerd in het Register voor Mesologie. Ze moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en zich regelmatig bij [aten scholen. Ook vatten ze onder het ktacht- en tuchtrecht.

Meer informatie: op www.mesologie.nl vind je een geregistreerde mesoloog bij jou in de buurt. Ook kun je voor informatie naar de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM), tel. 06-422 100 60

Osteopathie

Wat: dit is een manuele geneeswijze die de beweeglijkheid van organen, botten en schedelbeenderen onderzoekt en behandelt. Deze elementen beïnvloeden elkaar vierentwintig uur per dag omdat ze letterlijk aan elkaar vastzitten en elkaar nodig hebben om te kunnen functioneren. Hierdoor kunnen symptomen zich op een andere plaats voordoen dan waar de oorzaak ligt.

Voor wie: over het algemeen voor iedereen geschikt. Er zijn echter uitzonderingen: beïnvloeding met de handen kan sommige aandoeningen - bijvoorbeeld trombose - verergeren. Daarom wordt iedere patiënt vóór de behandeling grondig gescreend.

Behandeling: de osteopaat probeert door middel van handgrepen op het lichaam de verminderde beweeglijkheid weer te herstellen en zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas. De behandeling kan in tijdsduur variëren van een half uur tot een uur.

Kosten: de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) hanteert een minimum adviestarief van € 45,40 exclusief 19 procent BTW per behandeling. In de regel moet na vier tot zes sessies verbetering te zien zijn.

Vergoeding: de behandeling door een geregistreerde osteopaat wordt door bijna alle ziektekosten-verzekeraars vergoed.

Opleiding: na afronding van een (para)medische opleiding volgt een vijfjarige deeltijdopleiding tot osteopaat. Nederlandse osteopaten hebben over het algemeen eerst als fysio- of manueel therapeut gewerkt.

Registratie: een erkende osteopaat is lid van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). leden mogen zich osteopaat DO-MRO noemen.

Meer informatie: op www.osteopathie.nl kun je geregistreerde leden vinden. Ook kun je bellen met het secretariaat van de NVO, tet. 040-22 17 630 .

Kinesiologie

Wat: kinesiologie is een spier- en energieversterkende techniek met ats doet het lichaam in een goede balans te brengen en te houden. Door lichte druk op de spier uit te oefenen, kunnen spierzwakten en energieblokkades worden opgespoord en met simpele technieken worden gecorrigeerd. Wanneer spieren uit balans zijn, kan dat onder meer hoofdpijn, spierpijn, depressie en teer-, slaap- of concentratieproblemen veroorzaken. Kineslotogie is een verzamelnaam voor alle richtingen die met spiertesten werken, waaronder Touch for Heatth en Edu-kinesiologie.

Voor wie: iedereen; vooral mensen met bovengenoemde klachten kunnen er baat bij hebben.

Behandeting: eerst wordt met behulp van spiertesten gekeken wetke spieren zwak zijn, waarna ze worden versterkt door het stimuleren van een meridiaan of het masseren van drukpunten. Hierbij worden dezelfde punten en meridianen gebruikt als bij acupunctuur.

Kosten: gemiddeld tussen € 25,- en € 45,- per behandeling van een uur.

Vergoeding: door sommige verzekeraars.

Opleiding: er zijn verschillende cursussen en opleidingen tot kinesioloog. Deze worden onder meer gegeven bij het Kineslotogisch Opleidingsinstituut Nederland (KION) in Rotterdam.

Registratie: het is geen beschermd beroep, iedereen mag zich kinesioloog noemen. Veet kinesiologen kiezen ervoor zich aan te sluiten bij een overkoepelende beroepsorganisatie voor natuurgeneeswijzen.Meer informatie: op www.naturenet.nl kun je adressen vinden.

Colon hydrotherapie

Wat. bij deze therapie wordt de dikke darm over de gehele lengte gespoeld met lauw, gefilterd water. Op die manier worden gifstoffen aan de darm onttrokken en wordt energie aan het lichaam teruggegeven. De dikke darm speelt een belanrijke rol bij het uitscheiden van afvalstoffen. Functioneert hij niet goed, dan kan dat tot zeer uiteenlopende klachten teiden: van diarree, huiduitslag en hoofdpijn tot stofwisselingsziekten en hart- en vaatziekten.

Voor wie. met name geschikt voor mensen met darmklachten, chronische vermoeidheid of candida. Voor een behandeling word je gescreend, omdat je de therapie niet mag ondergaan tijdens zwangerschap of als je aan bepaalde aandoeningen lijdt (zoals een ernstige hartziekte of darmkanker).

Behandeling bij de patiënt, die op de zij ligt, wordt via de anus een huisje ingebracht. Het water komt uit een speciaal apparaat via dit zogenoemde speculum de darm binnen en wordt zo ook weer afgevoerd. Dit duurt ongeveer anderhalve minuut en wordt een aantal keren herhaald, waarbij met iedere spoeling een hoger deel van de dikke darm wordt gereinigd. Na iedere spoeling wordt de buik gemasseerd om de afvoer van afvalstoffen te stimuleren. De totate behandeling duurt een uur. Van de patiënt wordt alleen maar gevraagd zich op de gebeurtenis te concentreren.

Kosten: ongeveer € 68,- per behandeling van een uur. In veel gevatten zijn drie tot zes behandelingen voldoende.

Vergoeding: over het algemeen niet.

Opleiding: geen. Iedereen die met het apparaat kan werken, mag de behandeling uitvoeren. Vaak wordt het toegepast door een natuurgeneeskundig arts of therapeut.

Registratie. nee.

Meer informatie: deze therapie wordt onder meer toegepast in het Preventief Medisch Centrum in Rotterdam, tel. 010 - 41 47 633, en bij The Body Tuning Clinic in Amsterdam, tel. 020 - 66 20 909.

Ozontherapie

Wat: ozontherapie is reiniging van het bloed. Ozon, een natuurlijke en energiedjke stof, brengt tal van gunstige effecten teweeg wanneer het in kleine hoeveelheden direct in de bloedbaan wordt gebracht. Zo heeft het een sterk desinfecterende werking; het doodt bacteriën en virussen en bestrijdt infecties. Daarnaast verbetert het de bloedcircutatie en de weerstand.

Voor wie: iedereen. Met name geschikt voor mensen met terugkerende infecties, allergieën en huidklachten.

Behandeling: via een infuus wordt wat bloed uit de arm afgetapt. Hieraan wordt een kleine hoeveelheid ozongas en een anti-stotmiddel toegevoegd, waarna het mengsel via het infuus weer in de bloedbaan wordt gebracht. Er is ook een 'kleine' behandeling mogelijk, waarbij een ozonzuurstofmengsel rechtstreeks met een naald in de ader wordt géinjecteerd. Soms worden extra vitamines en mineralen toegediend.

Kosten: de kleine behandeling kost circa -€ 50,-, de uitgebreide behandeling ongeveer € 100,-. Meestal zijn vijf tot tien behandelingen nodig om maximale, blijvende resultaten te boeken.

Vergoeding: over het algemeen niet.

Opleiding: Ozontherapie mag atteen toegepast worden door een arts met een reguliere geneeskundige opleiding. De arts is meestal ook natuurgeneeskundige.

Registratie: is mogelijk bij een overkoepelende beroepsorganisatie voor natuurgeneeskundigen. Als reguliere arts valt hij of zij ook onder het BIG-register. Meer informatie: op www.natuurlijk-welzijn.org vind je adressen van therapeuten die ozontherapie in hun praktijk toepassen.

Bioresonantie-therapie

Wat: bioresonantie werkt met elektromagnetische trillingen, van de patiënt en van stoffen. Chemische processen in het lichaam worden gestuurd door elektromagnetische signalen. Factoren als verkeerde voeding, bacteriën, allergieën of psychische problemen kunnen de signalen verstoren, wat op den duur een ziekte kan veroorzaken. De therapie probeert het zelfreguterende vermogen van het lichaam te herstellen.

Voor wie: iedereen. Het is geschikt voor uiteenlopende aandoeningen, waaronder reuma, migraine en chronische vermoeidheid, en in het bijzonder voor de behandeling van allergieën.

Behandeling: de lichaamseigen trillingen van de patiënt worden via een etektrode op de huid opgenomen. De informatie wordt naar het bioresonantie-apparaat geleid, waar de gezonde en de zieke trillingen van elkaar worden gescheiden en vervolgens versterkt of juist verzwakt worden teruggestuurd. Bij elke behandeling worden precies die therapietrillingen gevormd die gericht de gezonde energieën stimuleren en de ziekmakende opheffen. Daardoor verdwijnt de verkeerde besturing van de chemische processen in het lichaam. De behandeling is pijnloos.

Kosten: ongeveer -€ 25,- per behandeling van een half uur tot drie kwartier.

Vergoeding: over het algemeen niet.

Opleiding: geen. Bioresonantie-therapie wordt over het algemeen toegepast door natuurgeneeskundige artsen en therapeuten.

Registratie: nee.

Meer informatie: met deze therapie wordt onder meer gewerkt in het Preventief Medisch Centrum in Rotterdam, tel. 010 - 41 47 633.