Reglementen Mesologie


Het CM ontwerpt en verzorgt de regelgeving binnen de Mesologie, zowel op het gebied van onderwijs als in het werkveld.
Hierin zijn de volgende zaken vastgelegd:
 

De Examenreglementen

 • Tentamenreglementen voor de academie
 • Theorie- en praktijkexamenreglementen voor de academie
 • Casuïstiekexamenreglementen
 • Thesisvoorwaarden en reglementen voor de verdediging
 

Het Beroepscompetentieprofiel Mesologie

 • Het beroep en de definitie van de Mesologieâ
 • De kennis en vaardigheden van de Mesoloog (taakgebied en beperkingen)
 • De beroepsuitoefening van de Mesoloog (uitgangspunten en werkwijze)
 • Positie ten aanzien van gezondheidszorg en maatschappij
 • Regelingen voor behoud van kwaliteit (beroepscode, kwaliteitseisen)
 • Richtlijnen voor behandeling
 

De Beroepscode Mesologie

 • Algemene plichten van de Mesoloog ten aanzien van publiciteit, patiënten, praktijk
 • Relatie met de patiënt, medisch dossier, beroepsgeheim, honoraria
 • Kwaliteit van verzorging, wetenschappelijk onderzoek
 • Sociale en economische verantwoordelijkheid
 • Preventie, wachtdienst, spoedgevallen
 • Collegialiteit, plaatsvervanging, vereniging
 • Contacten verzorgingsinstellingen
 • Relaties met medische en paramedische beroepen
 

De Kwaliteitseisen Mesologen

 • Kwaliteit van het methodisch-technisch handelen
 • Kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar
 • Kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening
 • Onderhouden en bevorderen van de vakbekwaamheid
 • Reglementen ten aanzien van praktijkvoering en therapeutisch handelen
 

Het Tuchtrecht

 • Relatie tussen tuchtrecht, strafrecht en burgerlijk recht
 • Tuchtnormen:
            1. Handelen of nalaten in strijd met zorgvuldigheid
            2. Handelen of nalaten in strijd met uitoefening beroep
 • Tuchtmaatregelen (formeel en materieel tuchtrecht)
 • Tuchtcollege
 • Tuchtrechtprocedure (hoofdlijn, termijn, verloop, hoger beroep)
 • Openbaarheid in het tuchtrecht
 

Het Klachtenreglement

 • Informatie voor de hulpverlener
 • Toepassingsgebied, begripsbepaling en doelstelling
 • Doel en taken van de klachtencommissie
 • Klachtenprocedure (indienen, ontvangst, behandeling, ontvankelijkheid)
 • Samenstelling en benoeming commissie
 • Werkwijze Klachtencommissie en geheimhoudingsplicht
 

Reglementen Praktijkvoering

 • Voorbehouden handelingen uit artikel 3 van de BIG-wet
 • Aandachtspunten startende praktijk
 • Inrichtingseisen
 • Geadviseerde medicamenten
 • Hygiëne
 • Behandelovereenkomst
 • Bij- en nascholing
 

Reglementen en richtlijnen visitatie

 • Onderwerpen visitatie en stappenplan
 • Taken en verantwoordlelijkheden van de vereniging en het register
 • Gedragscode visitatie
 • Richtlijnen voor visiteurs
 • Richtlijnen voor het voeren van visitatie
 • Feedback en kritiek
 

Privacy reglement (wet persoonsregistratie)

 • Bepalingen persoonsregistratie
 • Doelstellingen dossiervorming
 • Rechten en plichten ten aanzien van de persoonsregistratie